Make your own free website on Tripod.com

Yemen

RaddidÌ Ayyatuha 'D-dunyª NashÌdÌ

RaddidÌhÌ Wa-a 'ÌdÌ Wa-a ÌdÌ

Wa 'DhkurÌ FÌ FarhatÌ Kulla ShahÌdi

Wa'MnahÌhÌ Hullalan Min Daw'i dÌ

RaddidÌ Ayyatuha 'D-dunyª NashÌdÌ

'Ishtu mªnÌ Wa-hubbÌ Umamiyyª

Wa-masÌrÌ Fawqa DarbÌ Arabiyyª

Wa-sayabqª Nabdu QalbÌ Yamaniyyª

Lan Tarª 'D-dunyª Alª ArdÌ Wasiyyª.

@