Make your own free website on Tripod.com

Vietnam

Quoc Ca

ˆoàn quân ViÆtnam »i

Chung lòng côu quÚc,

Bõóc chân dÚn vang trên »õóng g²p ghÆnh xa.

CÚ in máu chiÆn thang mang hÚn nõóc

Súng ngoài xa chen khúc quân hanh ca.

ˆõóng vinh quang xây xác quân thù

Thang gian lao, cùng nhau l²p chiÆn khu.

Vi nhân dân chiÆn »²u không ngông

TiÆn mau ra sa trõóng.

TiÆn lên! Cùng tiÆn lên!

NuÚc non ViÆtnam ta vông ben.

 

@

ˆoàn quân ViÆtnam »i

Sao vàng ph²p phÚi,

Dát giÚng nòi que hõóng qua noi lam than.

Cung chung sôc phan »au xây »Úi mÚi

ˆông »Æu len gông xích ta »²p tan.

Tu bao lâu ta nuÚt c²m hÚ

QuyÆt hy sinh, »Úi ta tõoi tham hón.

Vi nhân dân chiÆn »²u không ngông

TiÆn mau ra sa trõóng.

TiÆn lên! Cùng tiÆn lên!

NuÚc non ViÆtnam ta vông ben.

@