Make your own free website on Tripod.com

Iraq

Watanun Medde Alalufqui Janaha

Warteda Majdalkadarati Wisha

Burikat Ardulfurataini Watan

Abqariyyalmajd Azmen Wa Samaha Wata ha.

 

Hathihil-ardu Lehibun Wa Sana

Wa Shumukhum La Tudanini Sama

Jabalun Yesmu Ala Hamil-duna

Wa Suhulun Jassadat Fina-l-iba

Babilun Fina Wa Ashourun Lena

Wa Bina-l-tarikhu Yakhdallu Dia

Nahnu Fin-nasi Jamana Wahduna

Ghadbat As-sayfi Wa Hilm Al-anbiya.

 

Ya Saraya Al-bathi Ya Usde-l-arin

Ya Shumukh Al-izzi Wal-majd It-talid

Izahafi Kal-hawli Lin-nasri-l-mubin

Wab Athi Fi Ardina Ahda-r-rashid

Nahnu Jeel-ul-bathli Fajru-l-kadihin

Ya Rihab Al-majd Udna Min Jadid

Ummatun Nabni Bi Azmin La Yalim

Wa Shahidun Yaqatfi Khatwa Shahid.


Shatuna-l-jabbar Zahwun Wantilaq

Wa Qila Al-izzi Yebniba Al-rifag

Dumta Lil-urbi Malathan Ya Iraq

Wa Shumusan Tajalu-l-layla Sabaha.