Make your own free website on Tripod.com

Iran

Sar Zad Az Ufuq Mihr-i Žªwarªn

Furñg-i DÌda-yi ?aqq-bªwarªn

Bahman - Farr-i man-i Mªst

Payªmat Ay Imªm Istiqlªl. AzªdÌ-naqš-i (an-i Mªst

SahÌdªn - P̹Ìda Dar Gñš-i Zamªn Faryªd-i Tªn

Pªyanda MªnÌ Wa Gawidªn

GumhñrÌ-yi IslªmÌ-i Irªn

@